Etyka publikacyjna

Prace doświadczalne prowadzone na ludziach muszą być przeprowadzone zgodnie z wymogami Deklaracji Helsinskiej, co należy zaznaczyć w opisie metodyki. Na przeprowadzenie takich prac Autorzy muszą otrzymać zgodę Terenowej Komisji Nadzoru nad Dokonywaniem Badań na Ludziach (Komisji Etycznej). Na prace wykonane na podstawie badań na zwierzętach także Autorzy powinni posiadać zgodę odpowiedniej komisji. Uzyskanie tej zgody powinno być potwierdzone oświadczeniem Autorów w piśmie kierującym pracę do druku.