Proces recenzji

Autorzy, przesyłając prace do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na ich recenzję.
Wszystkie publikacje są poddawane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję Naukową, następnie recenzowane przez dwóch recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma. Złożonych prac nie wysyła się do recenzentów z tych samych ośrodków, z których pochodzą ich Autorzy, ani do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy zawartej w pracy lub z nią związanej przed jej opublikowaniem. Autor jest informowany o wyniku recenzji, a ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny.
Każdej pracy nadawany jest numer redakcyjny, pozwalający na identyfikowanie jej na dalszych etapach procesu wydawniczego. W trakcie prac nad przygotowaniem artykułu do publikacji Autor ma możliwość skonsultowania się z Redakcją Naukową w kwestiach merytorycznych, zaś w sprawach związanych z opracowaniem językowym, układem i przygotowaniem pracy do druku – z Redaktorem Prowadzącym czasopismo.